Berichten met label kwaliteit training

Evaluation Is More Than Just A Feeling

Mooi! Er is een leermiddel ontwikkeld dat de lerenden erg goed ervaren: zij vinden het leuk te leren met behulp van dit leermiddel, en hebben het gevoel dat zij ook daadwerkelijk goede leerresultaten behalen. Dat is een goed teken, maar het blijft ook een gevoel. Hoe kunnen we de opbrengsten van een leermiddel meer zichtbaar maken, en de toegevoegde waarde van dit soort interventies tonen voor de organisatie?

Evaluatie kan hiervoor het juiste middel zijn, en dan is de focus heel belangrijk. Een HRD manager die volgend jaar zeker wil zijn van zijn opleidingsbudget, wil aantonen dat de leerinterventies winstgevend zijn. Hoe isoleren we het effect van de interventie van andere effecten? Eén van de manieren is twee groepen te evalueren op hun performances: één groep die gebruik hebben gemaakt van het leermiddel, en één groep die hier geen gebruik van gemaakt heeft. Leveren de medewerkers die leerondersteuning krijgen betere prestaties? Mooi! Deze zijn dan zeker goed zichtbaar te maken.

Het lijkt mij een uitdaging om een nauwkeurige meting uit te voeren bij een leerinterventie. Omdat dit erg lastig is, komt dit te weinig tot uiting wanneer er over het succes van een leermiddel gesproken wordt: er wordt vaak alleen op het gevoel van de lerenden ingegaan. Terwijl de benefits voor de arbeidsorganisatie vaak net zo waardevol zijn!

,

Nog geen reacties

Motivation To Transfer

Goed, de training is gevolgd… en nu?

Komt er daarna nog wat van? Dat hangt af van het verlangen van de lerende om datgene wat geleerd is te gebruiken op de werkplek. Deze motivatie wordt beïnvloedt door een aantal elementen:

  1. Zelfbeeld. Men is het meest gemotiveerd voor een specifiek doel wanneer dit het zelfbeeld positief beïnvloedt.
  2. Uitdaging. Wanneer men het toepassen van de geleerde taak als een uitdaging beschouwd, wordt men geprikkeld om deze taak uit te voeren.
  3. Toewijding. Het individu is het meest gemotiveerd voor een specifiek doel wanneer de medewerker toegewijd is aan de concrete taken.
  4. Efficiëntie. Als men de handeling niet op een efficiënte wijze uit kan voeren, dan zakt de motivatie.
  5. Belangrijkheid. De mate van belangrijkheid is een drijfveer welke de lerende onbewust prikkelt.

Let dus bij een training goed op de intrinsieke motivatie tot toepassen bij lerenden!

,

Nog geen reacties

Systematic Instructional Design Model

Bij het ontwerp van een training komt veel kijken. Men kan vele ontwerpprincipes volgen. Eén van de bekende ontwerpmodellen voor leermiddelen is het ADDIE model. Vandaag wil ik aandacht geven aan de ontwerpstappen van dit model. Het model kenmerkt zich door 5 kernactiviteiten, te zien in de afbeelding. Het goed doorlopen van deze activiteiten heeft als voordeel dat alle belangrijke vragen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een leermiddel (zoals een training) aan bod komen.

Men begint met een analyse van de eisen en randvoorwaarden van de training. De analyse richt zich o.a. op het doel van de training, de doelgroep, inhoud, omgeving en de middelen. De analyse kan bestaan uit een doelgroepanalyse, een behoefteanalyse en een analyse van eerdere ontwikkelervaringen en best practices (bijv. inspirerende en veelbelovende voorbeelden).

Vervolgens gaat men de design fase in en wordt de analyse gebruikt om de ontwerpeisen op te stellen. De ontwerpeisen worden in de development fase verder uitgewerkt in een concreet product, zoals een training. In de implementatie fase wordt dan de training getest.

Tot slot komt na deze test naar voren in hoeverre de training zijn doelen nastreeft in de evaluatiefase. De evaluatie komt eigenlijk terug tijdens alle activiteiten, omdat het belangrijk om ook tijdens het ontwerpproces kritisch te blijven op beslissingen die (in voorgaande activiteiten) gemaakt zijn.

,

Nog geen reacties