Berichten met label teameffectiviteit

Shared Cognition

Vaak wordt gezegd: “Twee weten er meer dan één!”

Er wordt verwacht dat een team een complex vraagstuk effectiever kan oplossen dan wanneer een individu er alleen voor staat. Een team komt voor de uitdaging te staan om verschillende opvattingen en ideeën over het vraagstuk samen te brengen en te integreren. Door veel interactie, discussie en onderhandelingen binnen het team, ontwikkelen zij een gedeeld begrip van het vraagstuk. Er is sprake van een wederzijdse gedeelde cognitie. Om een gezamenlijke gedeeld begrip van het vraagstuk te creëren is de sociale context – waarin het team zich bevindt – belangrijk. De sociale context bepaalt het teamklimaat: op welke manier uit zich bijvoorbeeld psychologische veiligheid en cohesie? 

Psychologische veiligheid binnen het team is heel belangrijk. Wanneer er geen veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies bedreigend en stressend zijn voor teamleden. Teamleden kennen elkaar niet, machtsspelletjes worden gespeeld, mensen geven elkaar de schuld bij fouten enzovoorts. Maar wanneer er veiligheid binnen het team wordt ervaren, kunnen conflicten en discussies effectief zijn. Psychologische veiligheid kan dan het leergedrag van het team stimuleren. Cohesie kan zich uiten in vriendschap, om elkaar geven en hecht zijn met elkaar. Vriendschap en competitie binnen het team kan het leergedrag van het team hinderen en stimuleren. Het sociale proces staat in nauw verbinding met het leergedrag van het team. Het proces start wanneer één van de teamleden betekenis geeft aan het vraagstuk en daarbij aangeeft hoe hier mee omgegaan moet worden, waarna zij feedback vraagt aan mede teamleden. De mede teamleden luisteren actief en proberen de gegeven verklaring te begrijpen. Ook kunnen teamleden hierover in discussie gaan, wanneer zij het oneens zijn met de gegeven verklaring. Dit wordt vaak gezien als constructieve conflicten. Onderhandeling wordt gezien als het proces waarin overeenstemming tussen de verschillende opvattingen van de teamleden wordt bereikt. Onderhandeling is de sleutel om te bepalen welke gedragingen en handelingen leiden tot een gedeeld begrip. Ten slotte ontstaat er een gedeeld begrip van het vraagstuk.

In onderstaand model is weergegeven welke factoren een rol spelen bij wederzijdse gedeelde cognitie binnen een team.

(Van den Bossche, P. & Gijselaers, W.H. (2006))

,

Nog geen reacties

Trust In Teams

Vertrouwen is een belangrijk gegeven binnen teams. Vertrouwen roept vertrouwen op. Helaas is dit er niet zomaar van de ene op de andere dag.

Wat is vertrouwen? Vertrouwen is wanneer het team vertrouwelijke informatie met elkaar deelt. Maar ook dat het ene teamlid kan vertrouwen op wat het andere teamlid zegt of doet. Daarnaast is er vertrouwen dat de teamleden zorgvuldig met elkaar omgaan. Vertrouwen gaat dus over relaties tussen mensen en interactie met elkaar. Wanneer teamleden vertrouwen voelen binnen het team, verlopen interacties beter en is het team beter in staat zichzelf te ontwikkelen en goede prestaties te leveren. In teams met een hoge graad van vertrouwen zien we bijvoorbeeld dat informatie open wordt gedeeld, dat er een hoge tolerantie is voor het maken van fouten binnen leerprocessen, dat teamleden loyaal zijn naar elkaar en dat teamleden blij zijn met elkaars succes.

Hoe ondersteun je als leidinggevende binnen het team een cultuur waarin vertrouwen heerst? Dat kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan de relaties binnen het team. Bijvoorbeeld dat men om het teamlid te begrijpen eerst naar hem luistert en dat men daarna met het eigen standpunt komt. Wanneer men het respect opbrengt om goed naar elkaar te luisteren, staat men meer open om te leren.

,

Nog geen reacties