Cultural Differences


Multinationals hebben te maken met medewerkers uit alle landen en streken. Een HRD-funcie binnen deze organisatie krijgt daarmee ook te maken met verschillende leerstijlen.

Hoe kan cultuur invloed kan hebben op de lerende?

De cultuur waarin men is opgegroeid, is verweven in het gedrag van de mens. Mensen afkomstig uit bijvoorbeeld een cultuur die een sterke nadruk legt op autoriteit en gezag, zullen verwachten dat het instructieproces expliciet van autoriteits- en gezagsprincipes gebruik maakt. Er zijn ook culturen bekend, waarin men het belang van opleidingen voor mannen hoger acht dan voor vrouwen. Met name vrouwen hebben dan meer moeite om tot een goede opleiding te komen. Tot slot dit voorbeeld: culturen kunnen verschillen in de nadruk die men legt op het belang op persoonlijke inspanning en verantwoordelijkheid. Dat hangt samen met een hogere prestatie-motivatie, maar ook met faalangst. Mensen kunnen dan eerder last van faalangst krijgen tijdens het instructieproces.

Een gevaar van de HRD-functie is het generaliseren van verschillende culturen om zo de juiste instructie te kunnen bepalen. Tijdens het generaliseren krijg je te maken met stereotypen en vooroordelen ten aanzien van andere culturen. Dit kan beeldvorming vertroebelen, en dit kan een ongewenst effect hebben op de HR-interventies. Let daarom op: houd rekening met verschillende culturen, maar verzand niet in stereotyperingen.

,

  1. Nog geen reacties.
(wordt niet gepubliceerd)